Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

19.8.2022

Naisten Valmiusliitto 25 vuotta

Naisten Valmiusliiton 25-vuotisjuhlaa vietettiin 16.8. juhlaseminaarin muodossa Ritarihuoneella Helsingissä. Tilaisuudessa kuultiin Rouva Jenni Haukion kirjallinen tervehdys, puheita, musiikkia ja asiantuntijoiden alustuksia.

Juhlaseminaariin osallistui jäsenjärjestöjen, alueneuvottelukuntien ja yhteistyökumppanien edustajia. Paikalla oli myös Naisten Valmiusliiton kunniapuheenjohtaja Elisabeth Rehn, liiton nykyistä ja aiempaa johtoa sekä muita aktiivisia toimijoita vuosien varrelta.

Musiikista vastasi Petrus Schoderus säestäjänään Markus Vaara. Juhlaseminaarin luento-osuus päätettiin yhteiseen Maamme-lauluun. Tilaisuudessa julkaistiin myös Heli Teittisen kirjoittama liiton historiikki Kaiken varalta – Naisten Valmiusliitto 25 vuotta.

Avaussanat veivät kuulijan liiton alkuaikojen tapahtumiin

Juhlaseminaarin avaussanat lausui Naisten Valmiusliiton ensimmäinen puheenjohtaja Eva Lindblad. Puheessaan hän kuvasi liiton perustamiseen johtaneita tapahtumia. 90-luvun alussa vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen osallistuvat naiset alkoivat kysellä, kuinka heidän tietojansa ja taitojansa voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan hyväksi. Sotilaskotiliitto, Reservinupseerien Naisten liitto ja Reservin Aliupseerien Naisten liitto lähestyivät kukin erikseen asiassa tuolloista Puolustusvoiman komentajaa, amiraali Klenbergiä ja tiedustelivat, löytyisikö Puolustusvoimilta naisille sopivia poikkeusolojen tehtäviä. Tämän jälkeen komentaja ehdotti, että naisjärjestöt yhdistäisivät voimavaransa asiassa.

Erinäisten keskustelujen jälkeen pääesikunnan päällikkö Gustaf Hägglund asetti työryhmän, jonka mietintö valmistui joulukuussa 1994. Mietinnön seurauksena perustettiin 1. huhtikuuta 1994 valtakunnallisen neuvottelukunta, jonka tehtävä oli löytää vapaaehtoisia maanpuolustustehtäviä suomalaisille naisille. Neuvottelukunta tarttui toimeen vahvuutenaan valtava innostus ja vahva tunne, että oltiin luomassa jotakin koko yhteiskunnan kannalta tärkeää. Toiminta lähti vähitellen etenemään ja taustajärjestöt katsoivat, että oli aika perustaa yhdistys. Perustava kokous pidettiin 31.1.1997 ja uuden yhdistyksen nimeksi tuli Naisten Valmiusliitto ry.

Asiantuntijoiden alustukset käsittelivät kokonaisturvallisuuden eri osa-alueita

Työelämäprofessori, Sotatieteiden tohtori Jarno Limnell puhui kyberturvallisuudesta osana Suomen kokonaisturvallisuutta. Puhe käsitteli muun muassa fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistymistä, erilaisia uhkakuvia sekä turvallisuuden tunteen merkitystä. Limnell muistutti, että vapauden ja turvallisuuden eteen on tehtävä joka päivä töitä, eikä niitä tule ottaa itsestäänselvyyksinä.

Tekniikan tohtori, erikoistutkija Sari Uusipaavalniemi käsitteli puheenvuorossaan hybridiuhkia ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Hän muistutti, että kaikki toimijat ovat mukana kriisinkestävyyden varmistamisessa. Puhe käsitteli muun muassa vaikuttamisen eri ulottuvuuksia, kansalaisten kriisinkestävyyden vahvistamista ja luotettavan tiedon sekä luottamuksen merkitystä.

UUDJP komentaja yleisesikuntaeverstiluutnantti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Annukka Ylivaaran esitys antoi näkökulmia tulevaisuuden arviointiin sekä varautumiseen ja valmiuteen. Puheenvuoro koostui kolmesta osa-alueesta. Ensimmäinen osa käsitteli tekijöitä, jotka ovat muuttaneet suhtautumistamme varautumiseen. Toinen osa keskittyi varautumisen ja valmiuden käsitteiden tarkasteluun. Kolmas osa käsitteli tulevaisuuden arviointiin liittyvää problematiikkaa.

Puheenjohtajan päätössanoissa kuljettiin läpi 25 vuotisen historian

Liiton puheenjohtaja Risikko kuvasi päätössanoissaan 25 vuoden aikana tapahtunutta Naisten Valmiusliiton toiminnan kehittymistä, jonka tuloksena liitosta on muotoutunut vahva ja uskottava naisten vapaaehtoisen maanpuolustuksen asiantuntija sekä yhteistyökumppani.

Hän muistutti siitä, että Naisten Valmiusliiton perustaminen 25 vuotta sitten lähti todellisesta tarpeesta. Naiset halusivat osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja kouluttautua parantaakseen valmius- ja turvallisuustaitojaan. Naisten Valmiusliitto ry:n perustettiin huolehtimaan yhteisestä tärkeästä päämäärästä: suomalaisten naisten mahdollisuudesta osallistua kokonaismaanpuolustuksen tehtäviin sekä ylläpitää ja kehittää valmiustaitojaan.

Liiton tavoitteissa ja painotuksissa on neljännesvuosisadan aikana ollut muutoksia ja uusia kehityssuuntia. Liittoa perustettaessa ja toiminnan alkuvaiheissa 1990-luvulla tavoitteissa korostui puolustusvoimien tukeminen naisten koulutusta ja valmiuksia lisäämällä. Arjen turvallisuus tuli liiton toiminnan johtoajatukseksi 2000-luvun alussa, ja 2010-luvulla kärkeen nousi kokonaisturvallisuus, jota naiset valmiuksiensa kautta pystyvät edistämään. Koko toiminta-ajan punaisena lankana on ollut onnistumisen ja ilon kokemusten ja yhteenkuuluvuuden tunteen luominen.

Yksi liiton pysyvistä ja edelleen toteutumistaan odottavaista tavoitteista on ollut turvallisuuskoulutettujen naisten rekisterin luominen. Poikkeusoloissa olisi eduksi, jos vapaaehtoisista, koulutetuista naisista olisi olemassa kattava rekisteri, mutta tavoite ei ole ponnisteluista huolimatta toteutunut.

Naisten Valmiusliiton vision mukaisesti naiset halutaan saada turvallisuuden eturiviin. Liiton strategisiin tavoitteisiin sisältyy, että turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille ja että naiset ovat selkeä osa turvallisuutta.

Puheenjohtaja Risikko kertoi, kuinka tämän vuoden aikana 2022, kiinnostus Naisten Valmiusliiton toimintaa kohtaan on ollut valtava. Venäjän hyökättyä Ukrainaan kiinnostus koulutuksiamme ja harjoituksiamme kohtaan on kasvanut. Myös yksittäiset yhteydenotot ovat lisääntyneet. Niissä on kysytty muun muassa mitä itse voi tehdä tai miten toimintaamme voi tulla mukaan. Samoin median, mukaan lukien kansainvälisen median, kiinnostus toimintaamme kohtaan on lisääntynyt.

Hän totesi turvallisuusympäristömme lopullisesti muuttuneen, mutta vakuutti, että Naisten Valmiusliitto yhdessä jäsenjärjestöjensä, alueneuvottelukuntien ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa rakentaa Suomen kokonaisturvallisuutta aktiivisesti myös tästä eteenpäin.

Lähde: Teittinen, Heli : Kaiken varalta. Naisten Valmiusliitto 25 vuotta. Naisten Valmiusliitto , 2022.

Valokuvia juhlaseminaarista nähtävissä Facebookissa.