Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

Naisten Valmiusliitto ry on hyväksynyt Pelastakaa Lapset ry:n Naisten Valmiusliiton uudeksi jäsenjärjestöksi 1.1.2019 lähtien. Naisten Valmiusliittoon kuuluu tämän jälkeen yksitoista turvallisuus- ja varautumistyötä teke-vää valtakunnallista järjestöä.

“Pelastakaa Lapset vahvistaa Naisten Valmiusliiton osaamista ja koulutustoimintaa. On tärkeää, että las-ten erityistarpeet huomioidaan niin arjen turvallisuusasioissa kuin myös erilaisissa kriisitilanteissa ja poik-keusoloissa”, kertoo Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Anne Holmlund. Koulutusyhteistyö tulee näky-mään sekä Naisten Valmiusliiton valtakunnallisessa että alueellisessa toiminnassa ja NASTA-valmiusharjoituksissa

Suomessa Pelastakaa Lapset ry:llä on pitkät perinteet lasten auttamistyössä, sillä toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina järjestö oli jo mukana mm. vaate- ja ruoka-avustusten jakamisessa sekä perusti lasten-koteja ja etsi kummeja sota-orvoille. Tänä päivänä järjestö on laajasti mukana lasten ja perheiden hyvin-voinnin edistämisessä ja turvallisuuden parantamisessa. Pelastakaa Lapset ry:n toiminta on Suomessa maanlaajuista ja mukana on runsaasti vapaaehtoisia.

Viimeaikaiset tapahtumat eri puolilla maailmaa ovat osoittaneet, että eri-ikäiset lapset joutuvat kriisitilan-teissa usein erilleen vanhemmistaan ja jäävät yksin hädän hetkellä. Heidän auttamiseensa tarvitaan aikui-sia erilaisiin tehtäviin, jotta lasten turvallisuustarpeet tulevat huomioiduksi ja mahdollistetaan toipuminen vaikeista kokemuksista. Koulutukselle on tarvetta, sillä koulutetut vapaaehtoistoimijat voivat tukea viran-omaisten työtä erilaista osaamista vaativissa tehtävissä niin arjen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa.

”Lapset ovat kaikissa kriisitilanteissa kaikkein haavoittuvaisimpia. Tiedostamalla lasten tilanteen ja heidän tarpeensa, voidaan yksinkertaisilla ja edullisillakin toimilla merkittävästi lisätä lasten turvallisuudentun-netta ja auttaa lapsia toipumaan tapahtuneesta”, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n kansalaistoiminnan ja vai-kuttamistyön johtaja Riitta Kauppinen.

Lisätietoja:
Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen: Puh. 040 5611 655 Sähköposti: kaarina.suhonen(at)naistenvalmiusliitto.fi
www.naistenvalmiusliitto.fi
https://www.facebook.com/naistenvalmiusliitto/

Pelastakaa Lapset ry:n kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyönjohtaja Riitta Kauppinen:
Puh.  050 433 1260 Sähköposti: riitta.kauppinen(at)pelastakaalapset.fi
www.pelastakaalapset.fi/kriisichat
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/turvapaikka-ja-kotoutumistyo/lapsiystavalliset-tilat/

 

Lehdistötiedote 26.9.2019