Kurssikuvaukset

Katarina 2018 -harjoitus koostuu 10 kurssista, joista osallistuja valitsee yhden. Lisäksi on organisaatiolle tarkoitettu JohdaNASTA III -kurssi. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa sekä maastossa yöpyviltä säänkestävyyttä.

1. Informaatiovaikuttaminen

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä informaatiovaikuttamisesta ja antaa valmiuksia suojautua vaikuttamispyrkimyksiltä sekä torjua disinformaation levittämistä ja vaikuttavuutta. Kurssin jälkeen osallistujan medialukutaito on kehittynyt ja hän tunnistaa erilaisia vaikuttamisen keinoja.

Informaatiovaikuttamisen kurssilla tutustutaan informaatiovaikuttamisen eri muotoihin, informaatiosotaan ja propagandalta suojautumiseen. Kurssilla päästään myös käymään kuvitteellista informaatiosotaa harjoituksessa, joka avaa näkemään virallisen viestinnän vaikeuden huhujen, trollien ja resonaattorien hämmentäessä soppaa.

Kurssi soveltuu kaikenikäisille naisille, mutta erityisen hyvin media- ja viestintäalan opiskelijoille ja alan työtehtävissä toimiville, sekä kaikille, joita kiinnostaa oppia suojautumaan vaikuttamispyrkimyksiltä, sekä tunnistamaan ja torjumaan disinformaatiota.

Edellyttää hyviä atk-taitoja ja omaa kannettavaa tietokonetta kurssilla. Henkisesti vaativa kurssi.

2. Maasto- ja luonnonmuonakurssi

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta liikkua turvallisesti maastossa ja selviytyä luonnon olosuhteissa. Kurssilla opetellaan perusretkeilytaitoja ja maastoensiapua. Tutustutaan luonnossa syötäväksi kelpaaviin raaka-aineisiin ja retkimuonaan. Kurssin jälkeen osallistuja tuntee maastossa liikkumisen perusasiat, osaa selviytyä maasto-olosuhteissa ja tunnistaa luonnosta löytyviä raaka-aineita.

Kurssilla harjoitellaan ja tutustutaan jokamiehenoikeuksiin, turvalliseen tulentekoon leiri- ja retkiolosuhteissa, puukon ja kirveen käsittelyyn, erilaisiin majoitteisiin maastossa, retki- ja luonnonmuonaan, maastoensiapuun ja -hygieniaan sekä perussuunnistustaitoihin.

Kurssi soveltuu kaikille perusterveille henkilöille, jotka pystyvät yöpymään telttamajoituksessa kurssilla.

3. Liikenneturvallisuus ja Puolustusvoimien B-ajolupa

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiutta tunnistaa ja ennakoida liikenteen riskitilanteita ja vastuullista toimintaa tieliikenteessä. Kurssin jälkeen osallistujalla on tarvittavat tiedot ja taidot puolustusvoimien B-ajoluvallisten ajoneuvojen hallintaa koskevissa asioissa. Kurssilaisille voidaan myöntää puolustusvoimien B-ajolupa.

Kurssilla harjoitellaan ajoneuvon päivittäishuoltoa sekä toimintaa tyypillisimmissä liikenneonnettomuuksissa ja hätäensiapua onnettomuuspaikalla. Kurssilla perehdytään ajoneuvon käyttöön vaikuttaviin erityismääräyksiin (B-ajolupateoria) sekä tutustutaan maastoajoneuvon käyttöön ja rakenteeseen sekä suoritetaan ajoluvan myöntämiseen edellyttävä ajoharjoittelu.

Kurssi soveltuu uusille puolustusvoimien B-ajoluvan tarvitsijoille, sekä niille, joilla luvan voimassa olo on päättynyt tai päättymässä 2018.

Kurssilaisilta vaaditaan vähintään voimassa oleva B-ajokortti. Kurssilaisella ei saa olla vakavia ajo-oikeuteen vaikuttavia rikkomuksia.

4. Tosielämän ensiapu

Kurssin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujien käytännön ensiaputaitoja. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää yleiset periaatteet auttamistoiminnassa, osaa antaa hätäensiapua ja tehdä hätäilmoituksen, osaa käyttää tilapäisvälineitä ensiaputilanteessa ja tunnistaa tavallisimmat sairauskohtaukset, sekä osaa soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytännössä.

Kurssilla harjoitellaan ensiaputaitoja käytännön tilanteiden kautta (mm. toimintaa äkillisissä sairastumistapauksissa ja loukkaantumisissa, elvytystä, kommunikointia hätäkeskusten kanssa). Kurssi on toiminnallinen ja käytännönläheinen.

Kurssi soveltuu kaikille ja kaikenikäisille.

5. Katuturvallisuus

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiutta tunnistaa ja ennakoida henkilökohtaista turvallisuutta uhkaavia tekijöitä, puolustaa itseään ja tunnistaa ihmisen käyttäytyminen pelon ja pakokauhun hetkellä sekä kriisin jälkeen. Kurssin jälkeen osallistuja tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat heikentävästi omaan liikkumisturvallisuuteen, tietää, miten tulee toimia yllättävissä tilanteissa ja tuntee katuturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet.

Kurssilla tutustutaan katuturvallisuuden haasteisiin ja varaudutaan kohtaamaan väkivaltainen henkilö. Kurssilla pohditaan turvallisen liikkumisen periaatteita ja miten välttää joutumista väkivallan kohteeksi. Lisäksi kurssilla kerrataan ensiaputaitoja ja harjoitellaan yllättävien tilanteiden varalta fyysisesti ja psyykkisesti.

Soveltuu kaikille ja kaikenikäisille. Edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Kurssi sisältää toiminnallisia harjoitteita (itsepuolustusta).

6. Suomalainen nainen maanpuolustajana

Kurssin tavoitteena on tutustua sotiemme ajan naisten kriisinkestokykyyn vaikuttaneisiin tekijöihin ja siirtää heidän henkistä perintöään nuoremmille sukupolville, tiedostaa, kuinka suomalainen nainen on toiminut maanpuolustustehtävissä itsenäisyytemme aikana, ja mitä mahdollisuuksia naisilla on nykypäivän Suomessa osallistua kokonaismaanpuolustukseen. Kurssin jälkeen osallistuja tuntee ja tietää vapaaehtoisen maanpuolustuksen historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen naisnäkökulmasta.

Puolustusvoimien Suomi 100 -juhlavuoden teemana on Maanpuolustus kuuluu kaikille. Tähän teemaan sopii erinomaisesti nostaa pääosaan suomalainen nainen maanpuolustajana, tasa-arvoisena toimijana miesten rinnalla. Teemme kurssilla tutkimusretken menneeseen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen sekä tutustumme suomalaisen naisen rooliin kussakin ajassa.  Mitä mahdollisuuksia isoäideillämme ja heidän äideillään oli toimia aktiivisesti maanpuolustustyössä? Miten naiset kannattelivat Suomen itsenäisyyttä sotiemme aikana? Mitä Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöihin kuuluvat 150 000 naista tekevät? Millaista on toimia rauhanturvaajana, vapaaehtoisessa asepalveluksessa tai viranomaistehtävissä?

Kurssi soveltuu kaikille kokonaisturvallisuudesta kiinnostuneille naisille.

7. Turvallisesti vesillä

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujan tietoutta, valmiutta ja asennetta liikkua vesillä eri vuodenaikoina. Kurssin jälkeen osallistuja osaa liikkua turvallisesti vesillä ja tuntee hypotermian ensiavun ja tietää veneilyturvallisuuteen liittyvät periaatteet ja meripelastuksen perusteet.

Kurssilla tutustutaan vesistöllä liikkumisen turvallisuutta lisääviin tekijöihin ja harjoitellaan turvallisuutta lisääviä taitoja. Vesiturvallisuutta kokonaisuutena käsitellään eri vuodenaikojen näkökulmasta.

Kurssi soveltuu kaikille peruskunnon omaaville ja uimataitoisille henkilöille.

8. Bemötande av kris

Syftet med kursen är att öka förståelsen av de individuella sätten att bemöta olika kriser och utveckla deltagarens förmåga att möta en person i kris, att ge information om sätt att klara sig ur kris och att fundera på olika sätt i växelverkan som kan fungera som hjälpmetod. Efter avslutad kurs vet deltagaren hur agera i vardagens olika slag av krissituationer, kan agera på olycksplatser och känner till grunderna i hjälpandet.

9. Kouluttaja- ja kurssinjohtajakoulutus

Kurssin tavoitteena on kouluttaa kurssinjohtajia ja kouluttajia tuleviin NASTA-harjoituksiin ja alueellisiin koulutuksiin. Kurssin jälkeen osallistuja tietää kouluttajan ja kurssinjohtajan tehtävät, keskeiset käsitteet ja tuntee NASTA-harjoitusten toimintaympäristön sekä osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä.

Kurssilla tutustutaan kouluttamisen perusteisiin, kouluttajan ja kurssinjohtajan tehtäviin sekä tehtävässä toimimiseen, tutustutaan koulutusympäristöön (Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys) sekä tehdään käytännön opetusharjoituksia.

Kurssi soveltuu kaikille, joita kouluttaminen ja kouluttajana toimiminen kiinnostavat. Kurssi on peruskoulutusta, joka tähtää kouluttajan/kurssinjohtajan tehtävään. Luentopainotteinen kurssi.