Vaikuttamistyö


Naisten Valmiusliitto on valtakunnallisesti tunnustettu naisten kokonaisturvallisuuskouluttamisen sekä siihen liittyvien mahdollisuuksien asiantuntija. Liitto pyrkii toiminnallaan edelleen laajentamaan naisten mahdollisuuksia kouluttautua ja toimia vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuustoiminnan sektorilla.

Naisten Valmiusliitto haluaa vahvistaa naisten maanpuolustustahtoa ja -suhdetta sekä lisätä ymmärrystä kokonaisturvallisuuden merkityksestä. Suomessa on paljon asepalvelusta suorittamattomia vapaaehtoisia, jotka ovat halukkaita ja turvallisuustaitoja hankkineita, valmiina häiriö- ja poikkeusolojen aikana tarttumaan heille osoitettuihin tehtäviin.

Koulutetut vapaaehtoiset rekisteriin

Naisten Valmiusliiton pitkäaikaisena tavoitteena on ollut valtakunnallinen turvallisuuskoulutettujen vapaaehtoisten rekisteri, jonka avulla tavoitettaisiin koulutetut vapaaehtoiset häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rekisteri antaisi selkeän kokonaiskuvan koulutettujen määrästä ja osaamisesta sekä mahdollistaisi järjestöjen koulutusresurssien kohdentamisen nykyistä tehokkaammin. Se myös mahdollistaisi vapaaehtoistoimintaan nykyistä tavoitteellisempia koulutuspolkuja. Lisäksi rekisterin tavoitteena on osoittaa vapaaehtoisten käytettävyys huomioiden päällekkäiset sitoumukset. Liitto pyrkii myös herättelemään eri viranomaistahoja osoittamaan ennalta tehtäviä, joihin vapaaehtoiset voisivat kouluttautua.

Kannanotot ja lausunnot

Liiton edunvalvontaan kuuluu myös erilaisten kannanottojen ja lausuntojen antaminen. Naisten Valmiusliitto on osallistunut lakien valmisteluun lausunnoin ja henkilökohtaisin tapaamisin korostaen naisten roolia ja mahdollisuuksia kokonaisturvallisuuden kentällä. Naisten Valmiusliittoa kuullaan asiantuntijana vuosittain esimerkiksi eduskunnan puolustusvaliokunnassa. Puolustusvoimien yhteistyöelimissä Naisten Valmiusliitto on monesti ainoa järjestö, joka edustaa naisia ja ei-asevelvollisia.

Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille

Kokonaisturvallisuustaitoja tulisi opettaa jokaisella luokka-asteella ja koulutusasteella. Asiassa on tapahtunut edistystä viime vuosina ja liitto pyrkii edistämään tätä kehitystä. Lisäksi liitto pyrkii edistämään koulutusten hyväksi lukemista osana opintoja.

Työnantajiin vaikuttaminen

Liitto näkee työnantajien positiivisen suhtautumisen edistämisen tärkeänä osana vapaaehtoisen turvallisuustyön ja maanpuolustuksen kehittämistä. Naisten tulisi saada työnantajan tuki valmiuskoulutukseen osallistumiselle palkallisen vapaan tai osallistumismaksun muodossa vähintään kerran vuodessa. Turvallisuusorientoitunut ja koulutettu työntekijä on myös työnantajan etu.